หลักสูตร  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงาน”
(Human  Resource  Management  For  Line  Manager)

หลักสูตร  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการในสายงาน”

(Human  Resource  Management  For  Line  Manager)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องตลอดจนความเชื่อมั่นในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่จะ

 2. ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่องค์กร

 3. เพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอำนาจที่จะควบคุม  บังคับบัญชาทีมงาน และในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

 4. เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

เนื้อหาวิชา

 1. แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 2. ความรู้เรื่องมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์

 3. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 4. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร

 5. การทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

 6. การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 7. การบริหารค่าตอบแทน

 8. การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

 9. การเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 10. การสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่เกื้อกูล

 11. การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรให้แก่พนักงาน

 12. การบริหารพนักงานที่มีปัญหา

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ใช้เวลาในการฝึกอบรม  2  วัน  (16  ชั่วโมง)

 

วิทยากร
ดร. โสภณ  ภูเก้าล้วน และทีมงาน

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon