Rules & Regulations

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้

  1. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก

  2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

  3. หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด

  4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

  5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา

  6. วินัยและโทษทางวินัยการร้องทุกข์

  7. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสําเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจ้างตลอดเวลา โดยเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก และมาตรา 110 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ที่มา : https://www.labour.go.th/index.php/hm7/54-2011-06-02-03-40-40


องค์กรของคุณล่ะ มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้วหรือยัง

หากยัง สนใจปรึกษาเราก่อนได้ค่ะ

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon