top of page

Publisher

Books Store

มีหนังสือเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจให้ท่านเลือก

Print On Demand

บริการพิมพ์หนังสือในแบบฉบับของตัวเอง โดยไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ

Ghost Writer

บริการ Ghostwriter (โกสท์ไรท์เตอร์) นักเขียนอิสระ หรือคนที่ทำหน้าที่เขียนหนังสือแทนเจ้าของเรื่อง โดยทำตั้งแต่เป็นผู้สัมภาษณ์ เรียบเรียง และนำเสนอเรื่องราวให้ตามเจ้าของเรื่องต้องการ เพื่อตีพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก หรือให้เป็นของขวัญแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงานในโอกาสพิเศษ

Editor

บริการงานบรรณาธิการ ซึ่งทำตั้งแต่จัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์

Books Store

HRM.jpg
Psychology.jpg
You Can Create an Exceptional Life.jpg

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก

รวมรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ว่าด้วยเรื่องราวของแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม   การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง

 

สารบัญ

  • แนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Modern Concepts in Human Resource Management)

  • กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มุ่งหวังความสำเร้จ

  • การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection)

  • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Training and Development)

  • บทบาทด้านการบริหารดาวเด่นในองค์การสำหรับผู้จัดการในสายงาน (Talent Management)

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Performance Appraisal)

  • บทบาทด้านการพัฒนาองค์การของผู้จัดการในสายงาน (Role of Line Manager in Organization Development)

  • บทบาทด้านการเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้จัดการในสายงาน (Mentoring Manager)

  • การบริหารการมาทำงานของพนักงาน (Employee Attendant Management)

  • ข้อคิดสำหรับผู้จัดการในสายงาน (Line Manager’s Tips)

bottom of page