top of page
e-Learning Content.png

รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

  • ให้คำปรึกษาในการออกแบบเนื้อหาบทเรียนและ ผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

  • รับถอดบทเรียนเพื่อให้ในการผลือสื่อการเรียนรู้ ภายในองค์กร

  • รับผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบของ VDO Clip / e-Book / PowerPoint Presentation

  • รับถ่ายทำ VDO Clip และผลิตสื่อการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์

  • รับออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรในรูปแบบ ของ Infographic

คิดถึงงานผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ให้คิดถึงเรา โทรมาคุยกันก่อนนะคะ Tel. 081-374-4659

bottom of page