อาจารย์ ชัชวาล สมานสุข

(Chatchawan Samarnsuk)

ความเชี่ยวชาญ

  • Knowledge Management

  • Total Quality Management

  • Energy Management

  • Preventive Maintenance

  • Genba Kaizen

 

การศึกษา

ปริญญาตรี

  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Current Position
- ที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและการจัดการความรู้ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้

 

Working Experience
- PLANT MAINTENANCE & ENVIRONMENT CONTROL MANAGER
บจก. เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ ( ประเทศไทย )
- บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี ฝ่าย Facility ส่วน Preventive Maintenance
- บริษัท เท็คเค็มแพ็ค ฝ่าย Engineer ตาแหน่ง Manufacturing Engineer

การฝึกอบรม / ดูงาน
- การบารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม: Total Productive Maintenance )TPM(
- การบริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร )TQM)
- การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้ พลังงานสาหรับอุตสาหกรรม: Total Energy Management )TEM(
- การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของ | โรงงานควบคุมประเภทเคมี

 

ดูงานต่างประเทศ
- ดูงานการจัดการพลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลระดับองค์กร และระดับบุคคล
- Total Energy Management )TEM3( 2006: Energy Team
- Prime Minister Industry Award 2007: Energy Management
- Prime Minister Industry Award 2008: Quality Management
- Prime Minister Industry Award 2009: Productivity
- Thailand Energy Awards 2011 ประเภท โรงงานควบคุมดีเด่น
- Thailand Energy Awards 2011 ประเภท ผู้บริหารโรงงาน ควบคุมดีเด่น
- Thailand Energy Awards 2011 ประเภท ผู้รับผิดชอบโรงงาน ควบคุมดีเด่น
- Thailand Energy Awards 2011 ประเภท ทีมงาน
- ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท Energy Management :Large Industrial

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon