ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การศึกษา

1. ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Communication Arts มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.) (Candidate) Doctor of Philosophy (Information Studies) Ph.D. (Candidate) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประสบการณ์

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการโฆษณา บริษัท Dwarf Paradox Pty. Ltd.  (Australia) (5 ปี)
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบมวลชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Integrated Intelligemce Development (7ปี)
3. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฐิติลักษณ์ จำกัด (4 ปี)
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม (2 ปี)

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon