ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การศึกษา

1. ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Communication Arts มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.) (Candidate) Doctor of Philosophy (Information Studies) Ph.D. (Candidate) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประสบการณ์

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการโฆษณา บริษัท Dwarf Paradox Pty. Ltd.  (Australia) (5 ปี)
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบมวลชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Integrated Intelligemce Development (7ปี)
3. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฐิติลักษณ์ จำกัด (4 ปี)
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม (2 ปี)

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon