หลักสูตร “ การคิดเชิงระบบ ” (SYSTEM  THINKING )
สำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร

หลักสูตร “ การคิดเชิงระบบ ” (SYSTEM  THINKING )

สำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับบริหาร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาหลักคิดในการคิดเชิงวิเคราะห์  การคิดเชิงบวก  การคิดสร้างสรรค์  และการคิดเชิงระบบให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารและพนักงานระดับบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรม

 2. เพื่อฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงระบบที่จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติได้จริงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 3. เพื่อปลูกฝังแนวคิดและวิธีการจัดทำแผนที่สมอง  (MIND  MAP)  ในการวางแผนงานสำหรับผู้บริหาร

 

เนื้อหาวิชา

 1. ประโยชน์ของความคิดและพลังความคิด

 2. การคิดเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์

 3. การคิดเชิงบวกและการคิดเชิงสร้างสรรค์

 4. การคิดเชิงระบบโดยทั่วไป

 5. การคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการ

 6. การจัดทำแผนที่สมองในการทำงาน

 7. การฝึกปฏิบัติ  SYSTEM  THINKING  LOOP  ต่างๆ

 8. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงาน

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ใช้เวลาในการฝึกอบรม  2  วัน  ( 16  ชั่วโมง)

 

วิทยากร

ดร. โสภณ  ภูเก้าล้วน  และทีมงาน

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon