top of page

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
4. ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ที่ปรึกษาประจำด้านการพัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  บริษัทอำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะ) 

การศึกษา

1.ปริญญาตรี กศ.บ.
– วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
2. ปริญญาโท MA
– SOCIAL PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN,TEXAS, U.S.A.
3. ปริญญาโท MA
– EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF COLORADO,BOULDER,COLORADO ,U.S.A.
4. ปริญญาเอก Ed.D.
– EDUCATIONAL ADMINISTRATION ,UNIVERSITY OF COLORADO ,BOULDER ,COLORADO ,U.S.A.
5. ปริญญาเอก Ph.D.
– MANAGEMENT PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF MINNESOTA, MINNEAPOLIS, MINNESOTA ,U.S.A.

ประสบการณ์

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม กองทัพอากาศสหรัฐ (8 ปี)
2. หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (3 ปี)
3. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3 ปี)
4. ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ (ทรัพยากรบุคคล) บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี (5 ปี)
5. กรรมการบริหาร (ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน) บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3 ปี)
6. กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (3 ปี)
7. ผู้อำนวยการบริหาร  และพัฒนาบุคคล บริษัท ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ จำกัด (2 ปี)
8. ที่ปรึกษา บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (3 ปี)
-บริษัท เซนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (5 ปี)
-บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (3 ปี)
-บริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จำกัด (3 ปี)
-บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (4 ปี)
-บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (4 ปี)
9. อาจารย์พิเศษประจำวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร

bottom of page