การทำ​ Explicit Knowledge​ OPL​ ในรูปแบบ​ VDO​ Clip​ ด้วย Smartphone @ กรมทางหลวง

ขอขอบคุณ​สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ - สสจร. ที่วางใจให้ TTL ไปแชร์​ความรู้ให้กับ KM Facilitator ที่มาจากหน่วยงานกรมทางหลวงทั่วประเทศ เกี่ยวกับการทำ​ Explicit Knowledge​ OPL​ ในรูปแบบ​ VDO​ Clip​ ด้วย Smartphone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อที่ KM Facilitator จะต้องได้เรียนรู้แบะฝึกปฏิบัติจริงใน KM​ Camp In-House ซึ่งจัดทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562

วืทยากร : อาจารย์ ชมภู พลสมบัติ

#KM#KnowledgeManagement#การจัดการความรู้ #KMยุคใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแล้ว

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts