หลักสูตรการใช้ Excel สำหรับงาน HR

Knowledge Sharing จาก TTL หลักสูตรการใช้งาน Excel สำหรับงาน HR

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ณ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร. ลาดพร้าว 18 แยก 4-1

วิทยากร : อาจารย์ชมภู พันธุ์ออน (อ.แทน)

ผู้ช่วยวิทยากร : คุณอาภรณ์ สกุลแก้ว (แอนท์) HRIS กลุ่มบริษัททรู

ดูแลและพัฒนาหลักสูตร : วิทยากรระดับโค้ชนานาชาติ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (โค้ชเปิ้ล)

- Professional Certified Coach (PCC)(ICF) - Action Learning Certified Coach (CALC)(WIAL)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts