บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์”

บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts