top of page
Banner_Manager-as-a-Coach-and-Mentor.jpg
Slide1.JPG
Slide2.JPG
Slide3.JPG
Slide4.JPG
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Manager as a Coach and Mentor

Public Training " Manager as a Coach and Mentor” หลักสูตร 1 วัน

เคยประสบปัญหาเช่นนี้มั้ย???

 • ทำไมถึงโค้ชลูกน้องยากจัง

 • ยิ่งทำงานด้วย ความสัมพันธ์กับลูกน้องยิ่งแย่ลง

 • ทำไมลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า และทำไมหัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้อง

 • หัวหน้ากับลูกน้อง style ต่างกัน ไม่เข้าใจกัน ทำให้ทำงานไม่เข้าขากัน

 • ลูกน้องแยกแยะไม่ได้ระหว่างปัญหาส่วนตัวกับงาน

 • ทั้งบอกทั้งสอน แต่ลูกน้องกลับไม่เข้าใจ คนสอนก็เหนื่อย คนฟังก็เพลีย

จะดีกว่ามั้ย หากหัวหน้างานเข้าใจและสามรถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารจัดการลูกน้อง ซึ่งหนึ่งในทักษะและเครื่องมือที่ว่าก็คือ การโค้ช (Coaching) และ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

 

ซึ่งในหลักสูตรนี้ วิทยากรโดย ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ระดับ Professional Certified Coach (PCC) และยังเป็นผู้ได้รับการรับรอง Certified Action Learning Coach (CALC) จะถ่ายทอดความรู้และเทคเนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงจากประสบการณ์จริงๆ ด้วยการใช้ story telling ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งมี workshop ให้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง รับรองได้ว่าทั้งสนุกสนาน ได้สาระ คุณภาพคับแก้ว อัดแน่นตลอดหลักสูตรอย่างแน่นอน

ความสำคัญ

  เมื่อพูดถึงยุค Thailand 4.0 หลายองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อโลกและยุคสมัย เพราะยุค 4.0 เป็นยุคแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งแต่ละองค์กรก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคด้วยเช่นกัน การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อการพัฒนาองค์กร โดยหนึ่งทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0 นี้ ก็คือ การโค้ช (Coaching) ไม่ว่าจะทักษะการฟัง การถาม เป็นซึ่งเป็นทักษะและเครื่องมือที่ทรงพลังในการปลดล็อคและดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้ และอีกหนึ่งทักษะที่มักจะมาคู่กันก็คือ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการคำแนะนำ ปรึกษา สอนงาน รวมไปถึงคอยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์กว่า ซึ่งปลายทางของการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและการนวัตกรรมในองค์กรนั่นเอง

เราได้อะไร ?! จากการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง

 • สามารถสอนงาน ให้คำปรึกษาและสะท้อน (Feedback) ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รู้จักตนเองและความต้องการของตนเองยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเข้าใจผู้อื่นด้วย

 • มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย

 • เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

 • รักษาสมดุลทั้งการงานและส่วนตัว

 • สร้างความสำเร็จ ทั้งด้านงาน และส่วนบุคคล

 • สามารถสร้างและนำทีมให้แข็งแรง

 • ประยุกต์ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชกับตนเอง ลูกน้อง ครอบครัว และคนรอบข้าง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ไปปรับใช้กับตนเองและเพื่อทำให้สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง และการนำทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

 3. เข้าใจในปัญหาและอุปสรรค และสามารถนำเอากระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงมาปรับใช้ให้เหมาะสม

 4. เข้าใจการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง และสามารถนำมาบูรณาการเชื่อมโยงปรับใช้กับการบริหารประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Management)

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับคนต่าง Generation และต่าง Style

 • เรียนรู้ทักษะและกระบวนการการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงที่จำเป็นสำหรับยุค 4.0

 • เรียนรู้เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิผล (Deep Listening) และการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์อย่างทรงพลัง (Powerful Questions)

 • เรียนรู้การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback for Performance) อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายอย่าง SMART (SMART Goal Setting)

 • เรียนรู้รูปแบบการโค้ชเพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน (GROW Model)

 • เรียนรู้วิธีการนำเทคนิคต่างๆ ไปบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือในทีมงาน

หลักสูตรนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00-16:00 น.

ณ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร. ลาดพร้าว 18 แยก 4-1 หรือโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ

ราคาพิเศษเพียง 5,900 บาท ต่อท่าน (ไม่รวม VAT)

 

สนใจลงทะเบียนหรือติดต่อสอบถาม

Tel : 08-3079-5541

Line ID : ttl.thitilak

Website : www.thtilak.com

Facebook : www.facebook.com/ThitilakTraining/

 

 

Click เพื่อ download เอกสาร https://goo.gl/qTQTJx

 

#Coaching #Mentoring #Coach #Mentor #โค้ช #พี่เลี้ยง #Leadership #TTL #Thitilak

bottom of page