top of page
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงของผู้จัดการ”
(Manager as a Coach and Mentor)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงของผู้จัดการ” (Manager as a Coach and Mentor)

หลักสูตร 1 วัน / หลักสูตร 2 วัน

 

หลักการและเหตุผล

พนักงานระดับผู้จัดการจัดเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท เนื่องจากเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้บัญคับบัญชาระดับสูงกับพนักงานใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (Human Resource Development)  ให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อผลสำเร็จของงาน ซึ่งผู้จัดการจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด กลยุทธ์ การบริหารบุคคลที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถให้การโค้ช (Coaching) การสอนงาน (Mentoring)  และสามารถสื่อสาร (Communication) กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงของผู้จัดการ” (Manager as a Coach and Mentor) จึงมุ่งเน้นให้พนักงานระดับผู้จัดการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และวิธีการบริหารงานที่ทันสมัย เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการเป็นผู้จัดการในฐานะของการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ

  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการในการพัฒนาสมรรถนะและปลดล๊อคศักยภาพของบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการ การโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ

  4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการสื่อสารในการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิธีการฝึกอบรม

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในแก่นแท้ของหลักและวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เองตามธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป

 

วิทยากรการฝึกอบรม

ดร. ฐิติวรรณ สินธุ์นอก และทีมงาน

 

ผู้รับการอบรม

พนักงานระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำทีมงาน และผู้จัดการโครงการ

bottom of page