top of page
หลักสูตร ” การเป็นสุดยอดผู้นำในการบริหารงานระบบทีม “
( High  Performance  Leader  For  Team – Based  Management )

หลักสูตร ” การเป็นสุดยอดผู้นำในการบริหารงานระบบทีม “

( High  Performance  Leader  For  Team – Based  Management )

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  1. เพื่อปลูกฝังแนวคิดในการเป็นสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จ  (Successful  High  Performance  Leader)

  2. เพื่อฝึกฝนเทคนิคการคิดเชิงระบบในการเป็นผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

  3. พื่อพัฒนาวิธีการและเทคนิคการคิดเชิงบริหารสำหรับการเป็นผู้นำทีมงานที่มีความซับซ้อน

 

เนื้อหาวิชา

  1. แนวคิดสมัยใหม่ในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

  2. มาตรวัดความสามารถและความสำเร็จของผู้นำ

  3. แนวคิดสมัยใหม่ในการทำงานเป็นทีมและการบริหารงานระบบทีม

  4. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสุดยอดผู้นำของทีมงาน

  5. หลักการและวิธีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

ระยะเวลา

ในการบรรยายและดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  8  ชั่วโมง  (1  วัน)

 

วิทยากรการฝึกอบรม

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน และทีมงาน

bottom of page