หลักสูตร ” การเป็นสุดยอดผู้นำในการบริหารงานระบบทีม “
( High  Performance  Leader  For  Team – Based  Management )

หลักสูตร ” การเป็นสุดยอดผู้นำในการบริหารงานระบบทีม “

( High  Performance  Leader  For  Team – Based  Management )

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  1. เพื่อปลูกฝังแนวคิดในการเป็นสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จ  (Successful  High  Performance  Leader)

  2. เพื่อฝึกฝนเทคนิคการคิดเชิงระบบในการเป็นผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

  3. พื่อพัฒนาวิธีการและเทคนิคการคิดเชิงบริหารสำหรับการเป็นผู้นำทีมงานที่มีความซับซ้อน

 

เนื้อหาวิชา

  1. แนวคิดสมัยใหม่ในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

  2. มาตรวัดความสามารถและความสำเร็จของผู้นำ

  3. แนวคิดสมัยใหม่ในการทำงานเป็นทีมและการบริหารงานระบบทีม

  4. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นสุดยอดผู้นำของทีมงาน

  5. หลักการและวิธีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

ระยะเวลา

ในการบรรยายและดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  8  ชั่วโมง  (1  วัน)

 

วิทยากรการฝึกอบรม

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน และทีมงาน

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon