top of page
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Communication for Effective Coaching)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Communication for Effective Coaching)

 

หลักการและเหตุผล

การโค้ชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ถูกกล่าวถึงและนิยมนำมาใช้กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ไปสู่ความเป็นเลิศได้ด้วยการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นโค้ช หรือ ผู้ที่นำกระบวนการโค้ชไปใช้เพื่อการพัฒนา จะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวิธีการสื่อสารที่ดี เพื่อให้สามารถโค้ช (Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ” (Com munication for Effective Coaching) จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และวิธีการโค้ชเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

  1. 1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการเป็นโค้ช
    2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการในการพัฒนาสมรรถนะและปลดล๊อคศักยภาพของบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ
    3. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการสื่อสารในการโค้ชเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตร 1 วัน โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
• บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการเป็นโค้ช
• ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการโค้ช (Coaching)
• วิธีการโค้ช (Coaching)
o ความรู้เกี่ยวกับสมอง
o How to Coaching อย่างมีประสิทธิภาพ

— พักรับประทานอาหารว่าง —
• หลักการตั้งเป้าหมายโดยใช้ GROW Model
• ฝึกปฏิบัติการตั้งเป้าหมาย โดยใช้ GROW Model

— พักรับประทานอาหารกลางวัน —
• เทคนิคในการสื่อสารในกระบวนการ Coaching
o ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication Model)
o การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจด้วย Information Communication Process
o การรับรู้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Sense-Making Process

— พักรับประทานอาหารว่าง –
• Question & Answer

— จบเนื้อหาการฝึกอบรม –

 

วิธีการฝึกอบรม

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในแก่นแท้ของหลักและวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้เองตามธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป

 

วิทยากรการฝึกอบรม

ดร. ฐิติวรรณ สินธุ์นอก และทีมงาน

 

ผู้รับการอบรม

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ พนักงานทุกระดับ ผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำทีมงาน และผู้จัดการโครงการ

bottom of page