top of page
P Becky.jpg
ACC.png

ริสา หงษ์หิรัญ หรือ โค้ช เบคกี้ รัสเซลล์

(Coach Becky Russell)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • Associate Certified Coach (ACC)

 • ดารานักแสดง

 • เจ้าของแบรนด์ Becky Russell (เบคกี้ รัสเซลล์)

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 • ปัจจุบันกำลังศึกษา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเนติบัณฑิตสภา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. รุ่นที่ ๗)

 • Financial Statement for Directors (FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • MMS Coach Training (CT) 2017 The MMS Worldwide Institute

 • Mentoring and coaching at work 2017 Panyapiwat Institute of Management (PIM)

 • Storytelling for Leaders 2017 Panyapiwat Institute of Management (PIM)

 • Points of you : Creative Tools for Training & Development 2018

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไหมทอง จำกัด

 • กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

 • กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • กรรมการบริษัท ช้อปโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม S-CHANNEL

 • ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแรงงานกลาง 2559 - ปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารหลักสูตร The Master ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)

งานด้านสังคม

 • กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • อาสากาชาด รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ละครโทรทัศน์

 • 2533 โก๋ตี๋กี๋หมวย ช่อง 3 สถาพร นาควิลัย, ตรีรัก รักการดี, มณีนุช เสมรสุต, ศานติ สันติเวชกุล, ริสา หงษ์หิรัญ, อานนท์ สุวรรณเครือ

 • 2536 คนละโลก ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ปรียานุช บานประดับ, ริสา หงษ์หิรัญ

 • 2536 เหลี่ยมลูกไม้ ช่อง 9 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, แสงระวี อัศวรักษ์, สุธิตา เกตานนท์, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, ริสา หงษ์หิรัญ, นิสา วงศ์วัฒน์

 • 2540 สวรรค์ยังมีชั้น ช่อง 5 ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลลำเจียก, ริสา หงษ์หิรัญ

 • 2562 กลับไปสู่วันฝัน ช่อง พีพีทีวี ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, กฤษฎา พรเวโรจน์, ธนา สุทธิกมล, กวี ตันจรารักษ์, สิรินาถ สุคันธรัต, ริสา หงษ์หิรัญ

 

ภาพยนตร์

ละครเวที

คอนเสิร์ต

 • ศิลปินรับเชิญ ในคอนเสิร์ตการกุศล "ขุ่นแม่ขอร้อง" ไกรวิทย์ พุ่มสุโข & มัม ลาโคนิคส์ (27 สิงหาคม 2560)

 • ศิลปินรับเชิญ ในคอนเสิร์ต This is a moment by นนทิยา จิวบางป่า (26 พฤศจิกายน 2560)

 

วิทยากร

 • งานเสวนา "ปลูกรัก พ่อแม่ยุคใหม่ หัวใจโค้ชชิ่ง" จัดโดย PIM COACHING ACADEMY (2 December 2017)

รายการโทรทัศน์

 • รายการเคาะกระทะ

 

ผลิตภัณฑ์

 • Becky Russell

 

รางวัลที่ได้รับ

 • บุคคลดีเด่นด้านสังคม ในงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2558 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 • แม่ดีเด่นวันนี้ กรุงเทพมหานคร ปี 2558

 • รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ 1 ปี 2531

 

เหรียญกาชาด

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

bottom of page