top of page
หลักสูตร “จิตวิทยาการจัดการชั้นสูง”
(ADVANCED  MANAGEMENT  PSYCHOLOGY)

หลักสูตร “จิตวิทยาการจัดการชั้นสูง”

(ADVANCED  MANAGEMENT  PSYCHOLOGY)

 

ความจำเป็นในการฝึกอบรม

เป็นที่เข้าใจและยอมรับว่า การพัฒนานักบริหารเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มุ่งพัฒนาพนักงานระดับบริหาร  ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนนำในกระบวนการบริหารงาน ให้สามารถเป็นทั้งผู้ร่วมกำหนดทิศทางขององค์กร   และเป็นผู้นำเอาแนวกลยุทธและแผนงาน ไปมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องประสานกัน  เพื่อนำองค์การไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักบริหารแต่ละคน สามารถฝึกฝนสมรรถนะเฉพาะในสายงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ได้  ทั้งโดยการฝึกฝนศาสตร์ที่จำเป็นในสายงานนั้น  ควบคู่ไปกับการฝึกฝนในขณะปฏิบัติงานแต่ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ  ยังจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน  โดยกระบวนการพัฒนานักบริหารที่ถูกต้อง  เป็นระบบและจริงจัง  ทั้งนี้เพราะเมื่อนักบริหารต้องรับผิดชอบมากขึ้น  ต้องทำงานกับผู้คนมากขึ้น  ก็จะประสบปัญหามากขึ้น  จึงต้องมีความสามารถในการจัดการได้มากขึ้นด้วย การพัฒนานักบริหารหลักสูตร “จิตวิทยาการจัดการชั้นสูง” ซึ่งเป็นการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ WALK RALLY มาตรฐาน  จึงจัดให้เฉพาะผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรง   ในการกำหนดนโยบาย  และตัดสินใจในองค์การ หรือผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตวิทยาการจัดการ”  มาแล้วเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคเฉพาะ ในการวิเคราะห์พฤติกรรม และแก้ปัญหาให้แก่ผู้บังคับบัญชา

  • เพื่อฝึกฝน และพัฒนาเทคนิคในการบริหารเชิงปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  และตัดสินใจในระดับนโยบายของบริษัทฯ

  • เพื่อฝึกฝนการบริหารงานโดยภาพรวม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (INTEGRATED MANAGEMENT)  เพื่อเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ

 

เนื้อหาวิชา

  • แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

  • ปัจจัยความสำเร็จของนักบริหาร

  • การสร้าง และใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ

  • การวางแผน การประสานงาน การติดตามงาน และการประเมินความก้าวหน้าในการบริหารงาน

  • การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงาน และตนเอง

  • การแก้ปัญหาผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีปัญหา

  • การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในองค์การ

 

ระยะเวลา

3 วัน 4 คืน

 

วิทยากร

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน  และทีมงาน

bottom of page