ภารกิจการเข้าพบท่านผู้แทนทูตสัมพันธ์ Mr.Phan Trong Thai และ คุณศร เลขาธิการสมาคมความสัมพันธ์ธุรกิจ

ภารกิจการเข้าพบท่านผู้แทนทูตสัมพันธ์ Mr.Phan Trong Thai และ คุณศร เลขาธิการสมาคมความสัมพันธ์ธุรกิจ เวียดนาม-ไทย ประชุมเรื่องการส่งเสริมการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และ นำเสนอความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอการร่วมมือกันจัดงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือทางการค้าระหว่างเวียดนาม - ไทยในปี 2020

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts