top of page

KM Camp 4.0 รุ่นที่ 5

KM Camp 4.0 รุ่น 5 เราใช้เวลาเรียนรู้กันตลอด 5 สัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2562

เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน เครื่องมือ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำ KM ไปใช้พัฒนางาน การประเมินระบบ KM และจบด้วยการวางแผนกลยุทธ์

นอกจากจะเรียนรู้จากอาจารย์แล้ว ผู้เรียนยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเข้มข้น ที่สำคัญมากกว่าการเรียนคือมิตรภาพ เพื่อนใหม่ที่จะมาร่วมสร้างเครือข่าย KM ต่อไป

ใครสนใจรุ่น 6 เตรียมตัวลงทะเบียนไว้ได้เลยปลายปีนี้รับจำกัดไม่เกิน 10 ท่านเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page