Performance Development : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

⭕⭕Performance​ Development​ Training⭕⭕ ขอขอบพระคุณ​การไฟฟ้าฝ่ายผลิต​ (กฟผ.)​ ที่ไว้วางใจให้​ TTL​ ดูและและถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร​ Performance​ Development​ ให้กับผู้บริหารของ​ กฟผ.และผู้อำนวยการเขื่อนทั่วประเทศ​ รวมทั้งหมด​ 3​ รุ่น​

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts