สัมมนา Open House : KM Camp 4.0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาดีๆ ที่สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ (สสจร.) ร่วมกับ บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด (TTL) หัวข้อ Open House : KM Camp 4.0 (การจัดการความรู้ในยุค 4.0) วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 200 ชีวิต ทางผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts