การพัฒนานักบริหารธุรกิจหอการค้า ไทย - จีน

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Coaching ในหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารธุรกิจหอการค้า ไทย - จีน" ที่จัดขึ้นโดย หอการค้าไทย-จีน และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 20 พฤศจิการยน 2561

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts