โครงการ "ปลดล็อคความคิด พิชิตความสำเร็จ by coaching"

โครงการ "ปลดล็อคความคิด พิชิตความสำเร็จ by coaching"

จัดโดยสำนักพัฒนานักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับศูนย์ PIM Coaching Academy

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธารา ปาร์ค เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts