โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงของพนักงานกลุ่ม HiPPS (High Performance and Potential Staffs)

โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงของพนักงานกลุ่ม HiPPS (High Performance and Potential Staffs) ของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย การประปานครหลวง. ในหัวข้อ บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Skills) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon