โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงของพนักงานกลุ่ม HiPPS (High Performance and Potential Staffs)

โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงของพนักงานกลุ่ม HiPPS (High Performance and Potential Staffs) ของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่าย การประปานครหลวง. ในหัวข้อ บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Skills) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square