หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทีมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชม กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "การเรียน

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทีมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชม กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำควบคู่กับการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง"

รวมทั้งหมด 49 รุ่นทั่วประเทศ ในปี 2559

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square