สัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" ให้กับข้าราชการฝ่ายตุลา

สัมมนา "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" ให้กับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts