ทิศทางของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 New Coaching 2017 โค้ชงานอย่างไรในยุคดิจิตอล 4.0

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 New Coaching 2017 โค้ชงานอย่างไรในยุคดิจิตอล 4.0"

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square