หลักสูตรเตรียมมาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการเขต ร่วมกับ All Coaching Academy จัดหลักสูตร

ร่วมกับ All Coaching Academy จัดหลักสูตรเตรียมมาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FCT) โดยมีเนื้อหาเน้นไปที่การเพิ่มทักษะกระบวนโค้ชพื้นฐาน ทั้ง 4 ทักษะ คือ การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง การถาม และการให้และการรับ Feedback ซึ่งเน้นที่การลงมือปฎิบัติผ่านการทำ Workshop กันตลอดทั้งวัน ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom โดยดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (พี่เปิ้ล)

.

สิ่งที่ทีมงานเองได้เรียนรู้จากผู้เขัาอบรมในวันนี้คือ

.

(1) ไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความตั้งใจที่แน่วแน่

ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งในช่วงสภาวะวิกฤตนี้ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนรู้สึกกังวลกับสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในช่วงนี้ก็ตาม

.

(2) การฝึกฝน มันก็เหมือนกับการฝืน เราจะรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบ แต่ถ้าเรารู้ว่าการฝืนจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นได้อย่างไร (รู้เป้าหมาย เห็นภาพชัด) มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะฝืนตัวเอง

.

(3) ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา จงมีความหวัง (hope) แต่อย่าคาดหวัง (expectation)
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts