top of page
KM Camp_for Web.jpg

อาจารย์ สราวุฒิ พันธุชงค์

(Saravuti Phantuchong)

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ (สสจร.)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เล็คเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด (ที่ปรึกษาหมายเลข 4104 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)

 • กรรมการบริหาร บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ ซีสเต็ม เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กร (Knowledge Management and Organization Development)

 • การวางแผนยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Management)

 • การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การโค้ชงาน (HRD and Coaching)

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

 • การจัดการเพื่อการเพิ่มผลผลิต (5S, QCC, Kaizen, Lean, CSR, TPM)

 • การจัดการเชิงคุณภาพ (TQM, TQA, PMQA, SEPA)

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รปม.) (Management for Executive)

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (MBA International Business Management)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

Certificate & Diploma

 • Professional Coach Certification Program: PCCP

 • Exclusive Strategic Human Resource Development (HRD) and Organization Development (OD) College of Management Mahidol University. - Mini LL.M. (International Practice & Alternative Dispute Resolution) Ministry of Justice.

 • MCSE. (Microsoft Certify System Engineering) Microsoft Corporation.

 • Certificate of The Management Program The Manager from Management and Psychology Institute.

 • TQA Internal Assessor Thailand Productivity Institute

 • TQA Criteria Level (2) Thailand Productivity Institute

รางวัลเกียรติยศ

 • Thailand ICT Excellence Award 2553, 2554, 2556 (ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจและการจัดการความรู้)

 • เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)

 • เสื้อสามารถ ด้านการจัดการความรู้ จากสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

 • รางวัล 5ส. ระดับเหรียญทอง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Award) Quality, Productivity, Energy Management. 2007-2009

 • รางวัล Kaizen Award สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

 • The Winner Kaizen Automation 2007

 • The Winner Kaizen Think out of the box 2007

 

อาจารย์พิเศษ

 • อาจารย์พิเศษ ประจำวิชาการบริหารคุณภาพสำนักงาน สาขาสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

วิทยากร

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

 • สำนักฝึกอบรมสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)

 • สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

 • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจประเมิน

 • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ประเมินระบบคุณภาพรัฐวิสาหกิจ การเคหะแห่งชาติ

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

 • ที่ปรึกษาโครงการการจัดการความรู้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองทัพเรือ, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 • การประปานครหลวง บมจ.อสมท รพ.หนองบัวลำภู กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำตาลลิน)

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Management) รพ.อำนาจเจริญ รพ.นิคมคำสร้อย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร การออกแบบระบบสมรรถนะ สำนักงานปลัดกระทรวง

 • พาณิชย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 • ผู้ตรวจประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Industrial Technology Assistance Program: iTAP (NSTDA)

 • อดีตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Public Sector Management Quality Award) กรมสรรพสามิต

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาองค์กร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • กรรมการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการบริหารสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • อดีตที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 • อดีตที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนเพิ่มศักยภาพองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี

 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ บริษัท เอ็นโอเค พรีซีชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • นักวางแผนการบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • นิติกรฝ่ายพิจารณารับประกันภัย

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

bottom of page