บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด จัด In-House Training หลักสูตร 2-Days Intensive Course : 
Coaching & Mentoring for Executive
ให้แก่กลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)จำนวน 2 รุ่น

สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และการเป็นทีมเดียวกัน  เพื่อบรรลุผลสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งด้านผลตอบแทนทางธุรกิจ ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจของบุคลากร และความเติบโตขององค์กร 

ผู้บริหารระดับสูงยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทีมงานให้สามารถใช้ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ  และเพิ่มทักษะการบริหารคน ผ่านเทคนิคการสื่อสาร การจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกระบวนการโค้ชอันประกอบด้วย ทักษะการฟัง การพูด การถาม และ การสร้างความสัมพันธ์ การโค้ชยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ผู้นำควรใช้ในการบริหารงาน, บริหารทีม  กระบวนการโค้ชสนับสนุนให้เกิดทักษะการตั้งเป้าหมาย การสื่อสาร การสร้างแรงบันดาลใจ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อนำพาองค์กร ไปสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

ทางบริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด จึงร่วมกับกลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) จัดโปรแกรมเพิ่มศักยภาพผู้นำโดยใช้กระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง โดยศาสตร์แห่งความสำเร็จนี้ได้เปิดเผยความจริงที่ว่า  เราแต่ละคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุผลสำเร็จตามที่เราตั้งใจ เพียงให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร  สิ่งนั้นตอบสนองอะไร  เข้าใจเคล็ดลับความเชื่อ เป็นนายความคิด  เปิดรับวิธีการใหม่ ๆ และสนุกกับการลงมือปฏิบัติ

จะดีแค่ไหนหากผู้บริหาร ผู้นำ และทีมงานของเรารู้จักกับเคล็ดลับเหล่านี้  และกระตือรือร้นที่จะใช้ศักยภาพเต็มสมรรถนะเพื่อความสำเร็จของทั้งส่วนตัว ครอบครัว ทีมงาน และองค์กร

ผลลัพธ์จากการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง

 • สามารถสอนงาน ให้คำปรึกษาและสะท้อน (Feedback) ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รู้จักตนเองและความต้องการของตนเองยิ่งขึ้น

 • เข้าใจผู้อื่น

 • มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย

 • เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

 • รักษาสมดุลทั้งการงานและส่วนตัว

 • สร้างความสำเร็จ ทั้งด้านงาน และส่วนบุคคล

 • สามารถสร้างและนำทีมให้แข็งแรง

 • ประยุกต์ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชกับตนเอง ลูกน้อง ครอบครัว และคนรอบข้าง

 

​ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ช

 • การดูแลและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

 • การสะท้อน (Feedback) ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การกำหนดเป้าหมายทีชัดเจน

 • การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

 • การเพิ่มทักษะที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

 • การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติให้สนับสนุนต่อผลสำเร็จ

 • การสื่อสารทำงานเป็นทีม

 • การตัดสินใจ

 • การบริหารเวลา

 • การบริหารอารมณ์

 • การบริหารบุคลิกภาพ

 • การบริหารการเงิน, การดูแลสุขภาพ

 • อื่น ๆ

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon